دروس عربی پایه های متوسطه در رشته علوم انسانی

قواعد اعراب (نقش-ترکیب)

تدریس قواعد درس ششم عربی دهم انسانی شامل معرب و مبنی به صورت ویدئویی موجود است.

رایگان!

حل تمارین درس هفتم عربی دهم انسانی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

حل تمارین درس هفتم عربی دهم انسانی شامل إختَبِر نَفسَکَ ، التمرین الاول، التمرین الثانی، التمرین الثالث، التمرین الرابع، التمرین الخامس کتاب عربی دهم انسانی به صورت ویدئویی به همراه نگارش توضیحات لازم موجود است. در این ویدئوها با توجه به اینکه دانش آموزان با روش تدریس آموزگاران خود خو گرفته اند سعی شده است تا با توضیح تمارین و ذکر نکات مهم آنها و تعیین نقش های کلمات مهم در عربی به دانش آموزان در فراگیری دروس عربی و حل تمارین کمک شود.

رایگان!

حل تمارین درس ششم عربی دهم انسانی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

حل تمارین درس ششم عربی دهم انسانی شامل 3 إختَبِر نَفسَکَ، التمرین الاول، التمرین الثانی، التمرین الثالث، التمرین الرابع و التمرین الخامس به صورت ویدئویی به همراه نگارش توضیحات لازم موجود است. در این ویدئوها با توجه به اینکه دانش آموزان با روش تدریس آموزگاران خود خو گرفته اند سعی شده است تا با توضیح تمارین و ذکر نکات مهم آنها و تعیین نقش های کلمات مهم در عربی به دانش آموزان در فراگیری دروس عربی و حل تمارین کمک شود.

رایگان!

قواعد درس ششم عربی دهم انسانی-معرب و مبنی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

تدریس قواعد درس ششم عربی دهم انسانی شامل معرب و مبنی به صورت ویدئویی موجود است.

رایگان!

قواعد درس هشتم عربی دهم انسانی-جار و مجرور

قواعد درس هشتم عربی دهم انسانی شامل: جار و مجرور و نون الْوِقایَة به صورت ویدئویی موجود است.

رایگان!

تدریس درس هفتم عربی دهم انسانی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

درس هفتم عربی دهم رشته انسانی به صورت آموزش تصویری (ویدئو توسط محسن خویشکار) و همچنین در مجموعه کاملی از تدریس قواعد و ترجمه متون و حل تمارین در اسلاید های پاورپوینت ارائه گردیده است…

رایگان!