پایه دهم متوسطه دروس کتاب عربی

قواعد اعراب (نقش-ترکیب)

تدریس قواعد درس ششم عربی دهم انسانی شامل معرب و مبنی به صورت ویدئویی موجود است.

رایگان!

حل تمارین درس هفتم عربی دهم انسانی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

حل تمارین درس هفتم عربی دهم انسانی شامل إختَبِر نَفسَکَ ، التمرین الاول، التمرین الثانی، التمرین الثالث، التمرین الرابع، التمرین الخامس کتاب عربی دهم انسانی به صورت ویدئویی به همراه نگارش توضیحات لازم موجود است. در این ویدئوها با توجه به اینکه دانش آموزان با روش تدریس آموزگاران خود خو گرفته اند سعی شده است تا با توضیح تمارین و ذکر نکات مهم آنها و تعیین نقش های کلمات مهم در عربی به دانش آموزان در فراگیری دروس عربی و حل تمارین کمک شود.

رایگان!

حل تمارین درس ششم عربی دهم انسانی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

حل تمارین درس ششم عربی دهم انسانی شامل 3 إختَبِر نَفسَکَ، التمرین الاول، التمرین الثانی، التمرین الثالث، التمرین الرابع و التمرین الخامس به صورت ویدئویی به همراه نگارش توضیحات لازم موجود است. در این ویدئوها با توجه به اینکه دانش آموزان با روش تدریس آموزگاران خود خو گرفته اند سعی شده است تا با توضیح تمارین و ذکر نکات مهم آنها و تعیین نقش های کلمات مهم در عربی به دانش آموزان در فراگیری دروس عربی و حل تمارین کمک شود.

رایگان!

قواعد درس ششم عربی دهم انسانی-معرب و مبنی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

تدریس قواعد درس ششم عربی دهم انسانی شامل معرب و مبنی به صورت ویدئویی موجود است.

رایگان!

قواعد درس هشتم عربی دهم انسانی-جار و مجرور

قواعد درس هشتم عربی دهم انسانی شامل: جار و مجرور و نون الْوِقایَة به صورت ویدئویی موجود است.

رایگان!

قواعد درس هفتم عربی دهم (ریاضی-تجربی)-جار و مجرور

تدریس قواعد درس هفتم عربی دهم (ریاضی-تجربی) شامل جار و مجرور و نون الْوِقایَة به صورت ویدئویی موجود است.

رایگان!

تدریس درس هفتم عربی دهم انسانی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

درس هفتم عربی دهم رشته انسانی به صورت آموزش تصویری (ویدئو توسط محسن خویشکار) و همچنین در مجموعه کاملی از تدریس قواعد و ترجمه متون و حل تمارین در اسلاید های پاورپوینت ارائه گردیده است…

رایگان!

حل تمارین درس هشتم عربی دهم (ریاضی-تجربی)

حل تمارین درس هشتم عربی دهم (ریاضی-تجربی) شامل إختَبِر نَفسَکَ صفحه 94 و 95 ، التمرین الاول، التمرین الثانی، صفحه 97 : صفحات 94 تا 97 کتاب عربی دهم به صورت ویدئویی به همراه نگارش توضیحات لازم موجود است. در این ویدئوها با توجه به اینکه دانش آموزان با روش تدریس آموزگاران خود خو گرفته اند سعی شده است تا با توضیح تمارین و ذکر نکات مهم آنها و تعیین نقش های کلمات مهم در عربی به دانش آموزان در فراگیری دروس عربی و حل تمارین کمک شود.

رایگان!

قواعد درس هشتم عربی دهم-اسم فاعل-اسم مفعول-اسم مبالغه

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

تدریس قواعد درس هشتم عربی دهم (ریاضی-تجربی) : انواع اسم در عربی شامل اسم فاعل-اسم مفعول-اسم مبالغه، به صورت ویدئویی موجود است.

رایگان!

ترجمه درس هشتم عربی دهم(ریاضی-تجربی)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

ترجمه درس هشتم عربی دهم (ریاضی-تجربی) به همراه متن درس و معنی دقیق و روان، در اینجا برای دانش آموزان قرار داده شده است.

رایگان!

ترجمه درس هفتم عربی دهم (ریاضی-تجربی)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

ترجمه درس هفتم عربی دهم (ریاضی-تجربی) به همراه متن درس و معنی دقیق و روان، در اینجا برای دانش آموزان قرار داده شده است.

رایگان!

ترجمه درس ششم عربی دهم (ریاضی-تجربی)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

ترجمه درس ششم عربی دهم (ریاضی-تجربی) به همراه متن درس و معنی دقیق و روان، در اینجا برای دانش آموزان قرار داده شده است.

رایگان!

حل تمارین درس پنجم عربی دهم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

حل تمارین درس پنجم عربی دهم شامل التمرین الثالث، التمرین الرابع ، التمرین الخامس و التمرین السادس : صفحات 56 تا 57 کتاب عربی دهم به صورت ویدئویی به همراه نگارش توضیحات لازم موجود است. در این ویدئوها با توجه به اینکه دانش آموزان با روش تدریس آموزگاران خود خو گرفته اند سعی شده است تا با توضیح تمارین و ذکر نکات مهم آنها و تعیین نقش های کلمات مهم در عربی به دانش آموزان در فراگیری دروس عربی و حل تمارین کمک شود.

رایگان!

تدریس درس شش عربی دهم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

درس ششم عربی دهم به صورت آموزش تصویری (ویدئو توسط محسن خویشکار) و همچنین در مجموعه کاملی از تدریس قواعد و ترجمه متون و حل تمارین در اسلاید های پاورپوینت ارائه گردیده است…

رایگان!