پایه یازدهم متوسطه دروس کتاب عربی

قواعد اعراب (نقش-ترکیب)

تدریس قواعد درس ششم عربی دهم انسانی شامل معرب و مبنی به صورت ویدئویی موجود است.

رایگان!

ترجمه درس پنجم عربی یازدهم

ترجمه درس پنجم عربی یازدهم به همراه متن درس و معنی دقیق و روان، در اینجا برای دانش آموزان قرار داده شده است.

رایگان!

حل تمارین درس چهارم عربی یازدهم

حل تمارین درس چهارم عربی یازدهم شامل التمرین الخامس: صفحه 52 کتاب عربی یازدهم به صورت ویدئویی به همراه نگارش توضیحات لازم موجود است. در این ویدئوها با توجه به اینکه دانش آموزان با روش تدریس آموزگاران خود خو گرفته اند سعی شده است تا با توضیح تمارین و ذکر نکات مهم آنها و تعیین نقش های کلمات مهم در عربی به دانش آموزان در فراگیری دروس عربی و حل تمارین کمک شود.

رایگان!

حل تمارین درس هفتم عربی یازدهم

حل تمارین درس هفتم عربی یازدهم شامل إختَبِر نَفسَکَ ، التمرین الاول، التمرین الثانی، التمرین الثالث، التمرین الرابع : صفحات 74 تا 79 کتاب عربی یازدهم به صورت ویدئویی به همراه نگارش توضیحات لازم موجود است. در این ویدئوها با توجه به اینکه دانش آموزان با روش تدریس آموزگاران خود خو گرفته اند سعی شده است تا با توضیح تمارین و ذکر نکات مهم آنها و تعیین نقش های کلمات مهم در عربی به دانش آموزان در فراگیری دروس عربی و حل تمارین کمک شود.

رایگان!

قواعد درس هفتم عربی یازدهم افعال ناقصه

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

تدریس قواعد درس هفتم عربی یازدهم شامل افعال ناقصه به صورت ویدئویی موجود است.

رایگان!

حل تمارین درس ششم عربی یازدهم

حل تمارین درس ششم عربی یازدهم شامل أَجِب عنِ الْأسئِلَة، إختَبِر نَفسَکَ ، التمرین الاول، التمرین الثانی، التمرین الثالث، التمرین الرابع، التمرین الخامس، التمرین السادس و التمرین السابع : صفحات 67 تا 77 کتاب عربی یازدهم به صورت ویدئویی به همراه نگارش توضیحات لازم موجود است. در این ویدئوها با توجه به اینکه دانش آموزان با روش تدریس آموزگاران خود خو گرفته اند سعی شده است تا با توضیح تمارین و ذکر نکات مهم آنها و تعیین نقش های کلمات مهم در عربی به دانش آموزان در فراگیری دروس عربی و حل تمارین کمک شود.

رایگان!

تدریس عربی یازدهم درس شش

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا مدارس تعطیل می باشند، به همین سبب درس شش عربی یازدهم به صورت آموزش تصویری (ویدئو توسط محسن خویشکار) و همچنین در مجموعه کاملی از تدریس قواعد و ترجمه متون و حل تمارین در اسلاید های پاورپوینت ارائه گردیده است…

رایگان!