تدریس قواعد عربی به همراه ویدئو و همچنین موشن گرافیک، تدریس شده توسط محسن خویشکار با بهره گیری از جدیدترین متد روز تدریس

قواعد اعراب (نقش-ترکیب)

تدریس قواعد درس ششم عربی دهم انسانی شامل معرب و مبنی به صورت ویدئویی موجود است.

رایگان!

قواعد درس ششم عربی نهم

تدریس قواعد درس ششم عربی دهم انسانی شامل معرب و مبنی به صورت ویدئویی موجود است.

رایگان!

قواعد درس ششم عربی دهم انسانی-معرب و مبنی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

تدریس قواعد درس ششم عربی دهم انسانی شامل معرب و مبنی به صورت ویدئویی موجود است.

رایگان!

قواعد درس هشتم عربی دهم انسانی-جار و مجرور

قواعد درس هشتم عربی دهم انسانی شامل: جار و مجرور و نون الْوِقایَة به صورت ویدئویی موجود است.

رایگان!

قواعد درس هفتم عربی دهم (ریاضی-تجربی)-جار و مجرور

تدریس قواعد درس هفتم عربی دهم (ریاضی-تجربی) شامل جار و مجرور و نون الْوِقایَة به صورت ویدئویی موجود است.

رایگان!

تدریس درس هفتم عربی دهم انسانی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

درس هفتم عربی دهم رشته انسانی به صورت آموزش تصویری (ویدئو توسط محسن خویشکار) و همچنین در مجموعه کاملی از تدریس قواعد و ترجمه متون و حل تمارین در اسلاید های پاورپوینت ارائه گردیده است…

رایگان!

قواعد درس هشتم عربی دهم-اسم فاعل-اسم مفعول-اسم مبالغه

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

تدریس قواعد درس هشتم عربی دهم (ریاضی-تجربی) : انواع اسم در عربی شامل اسم فاعل-اسم مفعول-اسم مبالغه، به صورت ویدئویی موجود است.

رایگان!

قواعد درس هفتم عربی یازدهم افعال ناقصه

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

تدریس قواعد درس هفتم عربی یازدهم شامل افعال ناقصه به صورت ویدئویی موجود است.

رایگان!

کلمات متضاد در عربی دوازدهم

کلمات متضاد موجود در تمامی دروس کتاب عربی دوازدهم به همراه معنی به صورت درس به درس، در اینجا برای دانش آموزان جهت کمک در مرور برای کنکور آمده است.

رایگان!

مترادف ها در عربی دوازدهم

کلمات مترادف موجود در تمامی دروس کتاب عربی دوازدهم به همراه معنی به صورت درس به درس، در اینجا برای دانش آموزان جهت کمک در مرور برای کنکور آمده است.

رایگان!

مفعول مطلق-همراه با ویدئو-درس چهارم عربی دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا مدارس تعطیل می باشند، به همین سبب درس چهارم عربی دوازدهم در مجموعه کاملی از تدریس قواعد در اسلاید های پاورپوینت ارائه گردیده است و همچنین متن درس به همراه نقش کلمات و ترجمه آن نیز در متن آورده شده است…

رایگان!

تدریس عربی یازدهم درس شش

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا مدارس تعطیل می باشند، به همین سبب درس شش عربی یازدهم به صورت آموزش تصویری (ویدئو توسط محسن خویشکار) و همچنین در مجموعه کاملی از تدریس قواعد و ترجمه متون و حل تمارین در اسلاید های پاورپوینت ارائه گردیده است…

رایگان!

تدریس درس شش عربی دهم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

درس ششم عربی دهم به صورت آموزش تصویری (ویدئو توسط محسن خویشکار) و همچنین در مجموعه کاملی از تدریس قواعد و ترجمه متون و حل تمارین در اسلاید های پاورپوینت ارائه گردیده است…

رایگان!

نکاتی درباره صرف ونحو عربی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

تقسیمات اسم  : مفردومثنی وجمع  /  مذکر ومونث  /  جامد ومشتق  /  معرفه ونکره  /  معرب ومبنی  / منصرف وغیر منصرف /   صحیح الاخر…

رایگان!

فعل ( ثلاثی مجرّد و ثلاثی مزید)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

ثلاثی مجرد : به فعلی گفته می شود که اولین صیغه ماضی آن ( معادل سوم شخص مفرد در فارسی ) از سه حرف اصلی تشکیل می شود…

رایگان!