درس عربی

قواعد اعراب (نقش-ترکیب)

تدریس قواعد درس ششم عربی دهم انسانی شامل معرب و مبنی به صورت ویدئویی موجود است.

رایگان!

ترجمه درس پنجم عربی یازدهم

ترجمه درس پنجم عربی یازدهم به همراه متن درس و معنی دقیق و روان، در اینجا برای دانش آموزان قرار داده شده است.

رایگان!

حل تمارین درس چهارم عربی یازدهم

حل تمارین درس چهارم عربی یازدهم شامل التمرین الخامس: صفحه 52 کتاب عربی یازدهم به صورت ویدئویی به همراه نگارش توضیحات لازم موجود است. در این ویدئوها با توجه به اینکه دانش آموزان با روش تدریس آموزگاران خود خو گرفته اند سعی شده است تا با توضیح تمارین و ذکر نکات مهم آنها و تعیین نقش های کلمات مهم در عربی به دانش آموزان در فراگیری دروس عربی و حل تمارین کمک شود.

رایگان!

قواعد درس ششم عربی نهم

تدریس قواعد درس ششم عربی دهم انسانی شامل معرب و مبنی به صورت ویدئویی موجود است.

رایگان!

حل تمارین درس هفتم عربی یازدهم

حل تمارین درس هفتم عربی یازدهم شامل إختَبِر نَفسَکَ ، التمرین الاول، التمرین الثانی، التمرین الثالث، التمرین الرابع : صفحات 74 تا 79 کتاب عربی یازدهم به صورت ویدئویی به همراه نگارش توضیحات لازم موجود است. در این ویدئوها با توجه به اینکه دانش آموزان با روش تدریس آموزگاران خود خو گرفته اند سعی شده است تا با توضیح تمارین و ذکر نکات مهم آنها و تعیین نقش های کلمات مهم در عربی به دانش آموزان در فراگیری دروس عربی و حل تمارین کمک شود.

رایگان!

حل تمارین درس هفتم عربی دهم انسانی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

حل تمارین درس هفتم عربی دهم انسانی شامل إختَبِر نَفسَکَ ، التمرین الاول، التمرین الثانی، التمرین الثالث، التمرین الرابع، التمرین الخامس کتاب عربی دهم انسانی به صورت ویدئویی به همراه نگارش توضیحات لازم موجود است. در این ویدئوها با توجه به اینکه دانش آموزان با روش تدریس آموزگاران خود خو گرفته اند سعی شده است تا با توضیح تمارین و ذکر نکات مهم آنها و تعیین نقش های کلمات مهم در عربی به دانش آموزان در فراگیری دروس عربی و حل تمارین کمک شود.

رایگان!

حل تمارین درس ششم عربی دهم انسانی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

حل تمارین درس ششم عربی دهم انسانی شامل 3 إختَبِر نَفسَکَ، التمرین الاول، التمرین الثانی، التمرین الثالث، التمرین الرابع و التمرین الخامس به صورت ویدئویی به همراه نگارش توضیحات لازم موجود است. در این ویدئوها با توجه به اینکه دانش آموزان با روش تدریس آموزگاران خود خو گرفته اند سعی شده است تا با توضیح تمارین و ذکر نکات مهم آنها و تعیین نقش های کلمات مهم در عربی به دانش آموزان در فراگیری دروس عربی و حل تمارین کمک شود.

رایگان!

قواعد درس ششم عربی دهم انسانی-معرب و مبنی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

تدریس قواعد درس ششم عربی دهم انسانی شامل معرب و مبنی به صورت ویدئویی موجود است.

رایگان!

قواعد درس هشتم عربی دهم انسانی-جار و مجرور

قواعد درس هشتم عربی دهم انسانی شامل: جار و مجرور و نون الْوِقایَة به صورت ویدئویی موجود است.

رایگان!

قواعد درس هفتم عربی دهم (ریاضی-تجربی)-جار و مجرور

تدریس قواعد درس هفتم عربی دهم (ریاضی-تجربی) شامل جار و مجرور و نون الْوِقایَة به صورت ویدئویی موجود است.

رایگان!

تدریس درس هفتم عربی دهم انسانی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

درس هفتم عربی دهم رشته انسانی به صورت آموزش تصویری (ویدئو توسط محسن خویشکار) و همچنین در مجموعه کاملی از تدریس قواعد و ترجمه متون و حل تمارین در اسلاید های پاورپوینت ارائه گردیده است…

رایگان!

حل تمارین درس هشتم عربی دهم (ریاضی-تجربی)

حل تمارین درس هشتم عربی دهم (ریاضی-تجربی) شامل إختَبِر نَفسَکَ صفحه 94 و 95 ، التمرین الاول، التمرین الثانی، صفحه 97 : صفحات 94 تا 97 کتاب عربی دهم به صورت ویدئویی به همراه نگارش توضیحات لازم موجود است. در این ویدئوها با توجه به اینکه دانش آموزان با روش تدریس آموزگاران خود خو گرفته اند سعی شده است تا با توضیح تمارین و ذکر نکات مهم آنها و تعیین نقش های کلمات مهم در عربی به دانش آموزان در فراگیری دروس عربی و حل تمارین کمک شود.

رایگان!

قواعد درس هشتم عربی دهم-اسم فاعل-اسم مفعول-اسم مبالغه

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

تدریس قواعد درس هشتم عربی دهم (ریاضی-تجربی) : انواع اسم در عربی شامل اسم فاعل-اسم مفعول-اسم مبالغه، به صورت ویدئویی موجود است.

رایگان!

قواعد درس هفتم عربی یازدهم افعال ناقصه

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

تدریس قواعد درس هفتم عربی یازدهم شامل افعال ناقصه به صورت ویدئویی موجود است.

رایگان!

ترجمه درس هشتم عربی دهم(ریاضی-تجربی)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

ترجمه درس هشتم عربی دهم (ریاضی-تجربی) به همراه متن درس و معنی دقیق و روان، در اینجا برای دانش آموزان قرار داده شده است.

رایگان!

ترجمه درس هفتم عربی دهم (ریاضی-تجربی)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

ترجمه درس هفتم عربی دهم (ریاضی-تجربی) به همراه متن درس و معنی دقیق و روان، در اینجا برای دانش آموزان قرار داده شده است.

رایگان!

ترجمه درس ششم عربی دهم (ریاضی-تجربی)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

ترجمه درس ششم عربی دهم (ریاضی-تجربی) به همراه متن درس و معنی دقیق و روان، در اینجا برای دانش آموزان قرار داده شده است.

رایگان!

کلمات متضاد در عربی دوازدهم

کلمات متضاد موجود در تمامی دروس کتاب عربی دوازدهم به همراه معنی به صورت درس به درس، در اینجا برای دانش آموزان جهت کمک در مرور برای کنکور آمده است.

رایگان!

مترادف ها در عربی دوازدهم

کلمات مترادف موجود در تمامی دروس کتاب عربی دوازدهم به همراه معنی به صورت درس به درس، در اینجا برای دانش آموزان جهت کمک در مرور برای کنکور آمده است.

رایگان!

حل تمارین درس پنجم عربی دهم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

حل تمارین درس پنجم عربی دهم شامل التمرین الثالث، التمرین الرابع ، التمرین الخامس و التمرین السادس : صفحات 56 تا 57 کتاب عربی دهم به صورت ویدئویی به همراه نگارش توضیحات لازم موجود است. در این ویدئوها با توجه به اینکه دانش آموزان با روش تدریس آموزگاران خود خو گرفته اند سعی شده است تا با توضیح تمارین و ذکر نکات مهم آنها و تعیین نقش های کلمات مهم در عربی به دانش آموزان در فراگیری دروس عربی و حل تمارین کمک شود.

رایگان!

حل تمارین درس ششم عربی یازدهم

حل تمارین درس ششم عربی یازدهم شامل أَجِب عنِ الْأسئِلَة، إختَبِر نَفسَکَ ، التمرین الاول، التمرین الثانی، التمرین الثالث، التمرین الرابع، التمرین الخامس، التمرین السادس و التمرین السابع : صفحات 67 تا 77 کتاب عربی یازدهم به صورت ویدئویی به همراه نگارش توضیحات لازم موجود است. در این ویدئوها با توجه به اینکه دانش آموزان با روش تدریس آموزگاران خود خو گرفته اند سعی شده است تا با توضیح تمارین و ذکر نکات مهم آنها و تعیین نقش های کلمات مهم در عربی به دانش آموزان در فراگیری دروس عربی و حل تمارین کمک شود.

رایگان!

حل تمارین درس چهارم عربی دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

حل تمارین درس چهار عربی دوازدهم شامل حَسبَ النَّص، إختَبِر نَفسَکَ ، التمرین الثالث، التمرین الرابع و التمرین الخامس : صفحات 52 و 57 و 60 و 61 کتاب عربی دوازدهم به صورت ویدئویی به همراه نگارش توضیحات لازم موجود است. در این ویدئوها با توجه به اینکه دانش آموزان با روش تدریس آموزگاران خود خو گرفته اند سعی شده است تا با توضیح تمارین و ذکر نکات مهم آنها و تعیین نقش های کلمات مهم در عربی به دانش آموزان در فراگیری دروس عربی و حل تمارین کمک شود.

رایگان!

مفعول مطلق-همراه با ویدئو-درس چهارم عربی دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا مدارس تعطیل می باشند، به همین سبب درس چهارم عربی دوازدهم در مجموعه کاملی از تدریس قواعد در اسلاید های پاورپوینت ارائه گردیده است و همچنین متن درس به همراه نقش کلمات و ترجمه آن نیز در متن آورده شده است…

رایگان!

تدریس عربی یازدهم درس شش

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا مدارس تعطیل می باشند، به همین سبب درس شش عربی یازدهم به صورت آموزش تصویری (ویدئو توسط محسن خویشکار) و همچنین در مجموعه کاملی از تدریس قواعد و ترجمه متون و حل تمارین در اسلاید های پاورپوینت ارائه گردیده است…

رایگان!

تدریس درس شش عربی دهم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

درس ششم عربی دهم به صورت آموزش تصویری (ویدئو توسط محسن خویشکار) و همچنین در مجموعه کاملی از تدریس قواعد و ترجمه متون و حل تمارین در اسلاید های پاورپوینت ارائه گردیده است…

رایگان!

تدریس عربی نهم دوره اول متوسطه

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا مدارس تعطیل شده دراین بین از امر مهم آموزش نباید چشم پوشی کرد. به همین سبب درس های عربی نهم در مجموعه کاملی از تدریس قواعد و ترجمه متون و حل تمارین در اسلاید های پاورپوینت ارائه گردیده است…

رایگان!

نکاتی درباره صرف ونحو عربی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

تقسیمات اسم  : مفردومثنی وجمع  /  مذکر ومونث  /  جامد ومشتق  /  معرفه ونکره  /  معرب ومبنی  / منصرف وغیر منصرف /   صحیح الاخر…

رایگان!

فعل ( ثلاثی مجرّد و ثلاثی مزید)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

ثلاثی مجرد : به فعلی گفته می شود که اولین صیغه ماضی آن ( معادل سوم شخص مفرد در فارسی ) از سه حرف اصلی تشکیل می شود…

رایگان!